Novellisatie

Een novellisatie (afgeleid van het Amerikaans: novelization) is de omzetting van een film in een roman, meestal, maar niet noodzakelijk, op basis van de laatste versie van het scenario. Enigszins veralgemenend kan men stellen dat zowat elke succesvolle Hollywoodfilm die niet op een bestaand boek is gebaseerd, een dergelijke ‘vertaling’ krijgt, hoewel er ook voorbeelden zijn waarbij films die zelf reeds teruggaan op een roman, gehernovelliseerd worden (bekende gevallen zijn Oorlog en vrede en J’irai cracher sur vos tombes). Gezien de commerciële achtergrond van vele novellisaties is het genre weinig bekend bij het gecultiveerde publiek en blijven er zeer veel misverstanden over bestaan. Zo o.m. de stelling dat novellisaties een erg recent, typisch Amerikaans en paraliterair genre zouden zijn. Novellisaties zijn nl. bijna zo oud als de cinema zelf. Reeds in de jaren 1910 werden meerdere serials, natuurlijk ook in feuilletonvorm, ‘herschreven’ en sindsdien is de stroom van novellisaties niet meer opgehouden. Ook het ‘typisch Amerikaans’ moet worden genuanceerd.  Novellisaties vindt men in elk taalgebied met een eigen filmtraditie en -productie terug. Vele films uit de Franse Nouvelle vague bijvoorbeeld werden genovelliseerd, van A bout de souffle tot Les 400 coups. En wat ten slotte het paraliteraire karakter betreft: meer dan eens hebben novellisaties grote literaire ambities en kwaliteiten. Het grootste misverstand bestaat er echter in dat men het genre als een ‘omgekeerde adaptatie beschouwt. De weg van film naar boek is namelijk een heel andere dan die van boek naar film. Om auteursrechtelijke redenen krijgt de novellisator normaal niet het recht af te wijken van het filmscript, omdat de roman  meestal moet dienen ter ondersteuning van de promotiecampagne voor de film. Bovendien worden vele novellisaties reeds gemaakt voor de film zelf is afgerond en de brontekst is dan ook niet visueel maar eerst en vooral verbaal (vorm van intralinguale vertaling (sien  of rewording).

In landen of taalgebieden met een kleine filmproductie en een kleine afzetmarkt, maar ook elders, focust het genre zich vooral op het medium televisie. Vele soaps en dramareeksen worden om commerciële redenen gretig genovelliseerd. Dat dit gewoonlijk onder schuilnaam gebeurt houdt verband met de lage status die het genre over het algemeen toebedeeld krijgt.

Literatuur: J. Baetens & M. Lits (red.), Novellisation. Du film au livre. From film to novel, 2004.