Troop, trope

 

(Gr. tropos = wending). 1. Figuurlijke uitdrukkingswijze om een mededeling op te smukken of levendiger te maken (ornatus ). Oorspronkelijk was troop elke ‘beeldende’ manier van uitdrukken, een vervanging van de gewone voorstelling door een ‘figuurlijke’. Zulke versierende, beeldrijke zegswijzen verstarden tot vaste formules en kregen ieder een eigen naam toebedeeld, zoals metafoor, metonymie , synecdoche*, enz. De benaming troop werd aldus een samenvattende term voor deze stijlverschijnselen (zie beeldspraak).

2. In specifieke, historische zin wijst de term op muzikaal-tekstuele invoegingen in middeleeuwse liturgische teksten. Door hun mogelijkheden tot dramatisering vormden de tropen een belangrijke stap in de evolutie van het Europese drama (zie liturgisch drama, paasgezang, sequentia ).